AB类驾驶证记分周期记9分告知(告知发布2018.06.26)

发布时间:2018-06-26 07:53:48       作者:车管所
驾驶证证号姓名告知原因告知日期备注
4521**********031X 谢克洪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0614 陆卫勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5434 黄大炜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4337 张服亮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1030 黄敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********6619 徐永裕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********051X 胡广生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6679 梁大繁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3614 李新年 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1011 黄营泰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0516 邓生利 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4538 梁汉猛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1534 黄庆才 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 张兆龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0198 黄永荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********4236 谢盛源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4072 周吉剑 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4035 尹仲江 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0319 周海威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1510 苏志龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0517 吴莲孙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5013 危山金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1238 黄李珠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1033 甘友甲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0974 陆熙钊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5792 黄金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4639 毛向新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5070 覃学升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1018 莫献忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 杨仕宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1511 阮球肯 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0033 何建 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5234 宁昌荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5212 蒋朝刚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1515 王永全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4523**********0850 王付顺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1576 赖德暖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5858 陈义恩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1878 农道进 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3531 黄志宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1534 甘培德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********1198 廖华忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2215 卓欢义 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0517 黄宏利 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2733 潘其和 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3933 甘军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1911 张裕新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2433 潘岸标 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5795 黄忠前 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2137 蓝挺忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1015 黄及晶 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1514 梁育肇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0179 杨进军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4502**********1333 李杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2859 江恒明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1313 曾风华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0919 韦淇恩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1072 梁凡 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6038 韦雪峰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2536 廖保生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1814 何雄坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1559 李道好 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1915 廖国全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1013 吴耀光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3457 黄建明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2118 蓝荣武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3911 方德智 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4512 蓝云顺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2738 陆尉正 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3939 韦正念 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3656 刘永贵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3013 潘启海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4035 谭镇和 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********355X 黄勤坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********3659 何培聪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
2308**********0012 李小龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5276 廖昆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1034 许斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********505X 黄锡详 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********0378 玉云状 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
3503**********8413 陈智建 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********211X 潘绍伦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********2110 翟海可 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2116 蒙广 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********301X 黄有恒 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********1213 周蔚全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0913 黎万转 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1535 农伟贤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5816 蒙健红 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4677 陈泽潮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3675 高建辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2836 莫建华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4014 尹忠斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6510 邓继军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4524**********1033 黄昌院 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2413 莫营 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3317 吴世贵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6015 韦现 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********7337 李育军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********121X 谭靖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2518 和永民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4830 黄建律 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1511 陈冬旺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5019 陶刚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3030 古飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4218 余桂平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********661X 苏智斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3114 黄旭贤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4522**********1574 毛迪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5511 蒙泉余 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2739 农成登 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********031X 蒋粹锦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4934 杨其伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6510 方红平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5012 张锡明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********0010 廖家源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3517 黄俊江 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5054 张石江 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2170 李德忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3361 滕燕春 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4819 苏耀团 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4835 苏其伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0516 李祥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3934 梁世佑 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2759 潘建斯 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0033 谭文宏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1052 黄进华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3019 黄福兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0670 韦以昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0939 莫成虎 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2670 班家伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4832 何宜桂 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3015 曾祥西 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5852 韦月兵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********2392 蒙永航 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2057 卢以道 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********651X 陆念新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4036 邓汉超 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6335 陆世勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2432 石衡丹 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6054 韦元明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6036 韦源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********093X 潘军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3717 陈学宾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4011 陈铭才 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0918 易永信 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1516 赖日燕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5735 钟永秀 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6310 孙军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
6401**********2510 刘建文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********2019 韦庆平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0658 张增标 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5018 覃学山 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2732 苏光达 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4933 潘清宾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0016 曾鸣超 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4509**********7717 李晓龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0212 李亮霖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4311**********2636 唐先东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0330 韦海群 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1315 谢良清 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0317 梁积胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********133X 邓展学 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3110 马勇坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5893 雷力 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0933 陈民勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3431 陈君雄 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4030 黄政业 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********0017 廖志鹏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2712 陈传谦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4510 韦美财 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********631X 黄悦才 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1518 罗达振 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0618 梁荫芝 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2736 黎启彪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********1078 韦廷卫 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0630 韦启寿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5877 卢向学 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0018 韦启全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********215X 黎运杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1613 覃永太 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1912 阮必林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0532 黄昆垣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4515 黄飞宇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1515 潘增荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0932 覃文海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0250 李绍权 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2819 张威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
1329**********0618 蔡永德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2511 黄富 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4358 黄东平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********4076 韦志学 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0393 梁创炼 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5038 黄志豪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********661X 范栩铭 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1039 蒋守耿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5750 黄欣生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5214 蒙云飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5011 李志坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4219 林日健 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0939 周正团 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3073 马济辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0351 姚锡武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6516 李广华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4010 尹健安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2410 曾克峰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1950 阮祥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1031 吴德新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2797 韦广安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********453X 韦四 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4816 刘兴通 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6017 王育科 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1319 莫爱生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5531 韦显堂 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5552 韦运升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1014 黄爱钢 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2110 唐旭发 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1511 覃克良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********7150 林富敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6315 陈锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2853 黎康生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6058 韦宏辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0350 许德昶 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0013 陈裕养 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1817 陆飞铁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4503**********1072 何勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0017 黄奇志 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0833 吴勇善 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0912 周业兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6195 卢洪建 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5515 张国敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2139 谭黄满 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5515 韦荣高 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2410 罗瑞绿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1559 苏镇超 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********281X 黄子伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0018 温生辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4521 蒙世群 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1514 黄文水 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********8010 赖四全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2818 潘利安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0510 黄宏顺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1517 张国斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5713 韦志江 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3175 韦少昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2815 黄明贤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2138 农福海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********3651 黄德生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1215 林京旺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5536 张师源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6510 潘其武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2012 黄海平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1356 陆豪昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4530 覃俊鲜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********251X 潘卓云 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3719 文勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1319 莫霞生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5112 陈焕喜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5515 韦焕仁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1516 刘元才 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1813 陆先亮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2116 韦治学 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0915 韦念仁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2116 蒙启章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********033X 杨子成 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2412 何旭替 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********7513 陆东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2414 黄有际 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1535 韦海东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4336 陈启凯 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4012 李严生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2550 甘俊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2813 黄明四 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1811 陆才进 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4271 殷贤福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3953 滕发 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********251X 李标强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********063X 袁泽章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2518 潘群 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0919 苏桂兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5036 李东华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
5105**********4174 凌小平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1375 廖乃盛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5010 覃武龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********6259 陈阶 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2152 韦广龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3039 马柱然 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4514**********0631 苏保权 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5771 雷同威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5811 萧瑞旺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0632 陆文武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********541X 邓烈庆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4211 邓文镶 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5210 范宗良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3539 邓奕业 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3034 潘世杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1536 罗立赞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2818 潘利安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 黄荣辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0034 蒙广泽 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0038 李志强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3918 原云江 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1236 闭大识 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0011 潘恒 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0018 唐玮钟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4911 奚经跃 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********0059 林义淇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0070 农丁全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5153 李锡东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********6712 李永 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 陆剑锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 林海波 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0016 卢一胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1510 谭展鸿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2036 杨恩常 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5834 谢宏榕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4554 杨志冠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5738 廖伟佳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5139 王静 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5118 曾如河 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 梁永禾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0334 李庆权 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1810 赖相长 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2610 杨永斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5714 覃广权 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2715 吴增来 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0096 杨永亮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0919 邓承国 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4534 黄淑兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1010 张志军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
2202**********1012 张竹 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2850 肖展琦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5498 刘家伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1536 周永猛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1033 黄程球 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********7035 莫兆滔 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1812 谢岐 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1158 陆锡建 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0351 陈用信 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********073X 韦佳剑 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0510 潘龙伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1513 陆其烈 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********2239 韦素乾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6113 黄翡 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5571 阮财源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6031 方冠蓉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1853 林朝宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5017 谢文新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********2511 钟超彪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3012 黄勇政 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5479 黄耀杙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5115 陈良家 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2717 莫永明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5719 覃福升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4013 曾智勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0012 黄少华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4712 廖受利 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4210 李贵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1051 李豪秋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4250 黄树柳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5859 黎春林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0990 樊志坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1818 陆中光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
5223**********1373 潘厚学 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1615 黄祥胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0510 骆庆强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5017 卢玉忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0038 陈定 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3178 潘宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4535 陆武春 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3139 叶剑美 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1916 阮必宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2133 梁上循 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5092 张庆烈 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1257 罗文后 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0030 黄仲之 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2550 潘志金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3010 凌世众 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0514 黄锐 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5519 廖乃新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3715 韦春虎 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0935 韦荣康 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2711 谭长福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1316 王杰清 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1230 刘荣泽 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6031 黄广昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********353X 隆滕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1319 廖显家 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5471 邓云 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4213 李瑞全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5815 刘拥军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********165X 黄振声 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5513 韦国辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3651 梁泽鉴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3650 凌广碧 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4238 卢军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5067 黄琼玉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1038 隆恒 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5236 陈万兵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4213 沈纬炜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3512 苏仕武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5018 潘元河 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********0019 马锐杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1017 隆耀光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0311 韦庆辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3335 周祖达 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********9514 卢永战 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0473 柳育升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0915 闭华贤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
5109**********5218 梅见章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1839 邓永旺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2011 李济民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4034 覃东超 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6513 苏仁宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5090 曾诚平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********2439 黄庆伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1338 马付哲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2817 思建高 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4938 李信 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6037 肖伽宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0357 谢宏寅 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5138 黄宗全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1019 蒋世贤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********6012 韦荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1513 农山 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********201X 卢浩智 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********663X 谢天虹 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4215 张文才 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2113 赖金鑫 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6519 刘贵勋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1570 邓勤伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0610 周锡欢 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5811 吴伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4091 覃振弟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0519 陈鸿华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5017 卢玉忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1553 苏永行 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0011 干湘 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6511 潘文锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4557 莫善钰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********001X 林贤邦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5516 梁腾飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2417 玉建功 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0333 潘克忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0378 谢进兵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0038 周恩烩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6439 周志昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3417 何文强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********2443 杨琪琳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0510 陆善 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1555 周斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0610 李天信 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********543X 邓荣裕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3312 罗富民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2712 黄廷春 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********037X 韦向前 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0937 黄德耀 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********5819 梁敏超 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0013 李秀格 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2012 陆昭寺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6512 林秋亮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0011 梁浩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4523**********2417 杨春科 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5230 何乃领 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0933 苏汉飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********343X 谢良彪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0536 梁启帮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0557 韦耿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5051 潘元英 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0013 黄喜全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5738 廖有全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5813 龚海平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4531 陆昌值 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4032 苏仁校 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5075 李生烈 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5515 阮文俊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6014 李华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1336 谢先华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********553X 吴东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********271X 兰明东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********541X 黄天余 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0019 梁成 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1535 李德深 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2575 班文海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0937 邓庆全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1517 韦毓欢 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5414 闭祖练 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3336 卢韦民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5070 李宏卫 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********4611 冯晋有 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4834 袁武华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
1402**********2410 黄义春 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4506**********1738 江权 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********1510 黄快清 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0319 陈培孙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********133X 黄英龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0411 柳业炎 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1117 梁天赋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0313 谢世寅 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5213 胡国忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0392 甘宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5836 黄划 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6015 韦政锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1030 苏柳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1020 宋琳华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0554 危流基 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1518 徐亮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1572 陈玉林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1017 党华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0516 韦恩宋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********193X 黄德政 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6019 韦仲谋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0613 韦启幸 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1537 黄富刚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1239 黄远 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0539 黄安熄 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1059 罗明乾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3132 唐勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3117 吴恩才 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2899 莫国亮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2071 莫世强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0579 甘铭 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2619 陆启建 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2714 侯继新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4538 张识合 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0538 李俊强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5538 韦建雄 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0315 苏乃喜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1830 黄志华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5516 覃华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3138 余飞鸿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2631 蓝禄成 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0934 卢新兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 王冬田 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0518 赵军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3018 韦文孟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
3708**********2414 杨勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4038 尹怀海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2214 蒋崇升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4594 梁作敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4276 韦海添 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4510 谢韶习 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1537 黄润宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1515 苏樊劲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4507**********6912 利远明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4509**********323X 梁桂星 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********151X 周炳湖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6012 农金发 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4538 李荣宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********101X 陆镇灵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0317 周克情 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4219 李春雄 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4032 尹焕球 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4508**********1713 吴培杏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3514 梁林果 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
1304**********441X 葛志磊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1531 梁永昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1519 韦世呈 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4019 韦振仕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0331 雷家连 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5237 蒙杰雄 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0714 谭识伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********513X 陈家燃 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1515 苏全辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********5676 黄访平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0313 姚增予 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4213 覃存日 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4918 葛衍乐 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********211X 马长星 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3150 蓝建 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5778 李振兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********093X 罗贵锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0317 梁庆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********522X 刘志红 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0324 陈秋莲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1050 钟宾生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1318 蒙德信 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5414 邓永耀 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3416 莫树紧 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4507**********0939 黄初青 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4507**********7231 韦廷坤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5031 曾剑锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5019 杨衡 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3938 刘奋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3111 蒙旭威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0014 曾刚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3036 陆仕礼 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4559 麻达相 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********151X 李芝兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0013 零培健 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5838 陆世泽 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4550 王寿恩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1017 谭凤俊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2515 黄录生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2731 孙大越 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********511X 覃富 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5518 朱恒阳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********2111 韦通华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1539 陆业廷 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0718 陆东球 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2118 冯谟绍 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4859 李大柯 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5515 龚嘉宗 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5273 马世初 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1515 卢庆杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1036 方忠明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0518 黄焕日 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5837 施锦章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0650 韦泽民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1515 陆贵胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3015 蓝文波 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********241X 林剑波 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3979 邓福永 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0517 陆强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4814 何发动 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1510 黄勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4519 卢海克 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********6017 谢桂祥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3168 吴珍珍 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1532 黄春岗 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4016 李敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6531 阮卫 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5715 谢宏有 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5034 熊锦崇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0335 谢国振 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5515 韦伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4555 韦宁宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5058 谢华远 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2758 甘利勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2036 王行 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1292 李世迎 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1957 巫连贵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5737 黄峰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********253X 潘建武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
5105**********437X 朱映明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1813 宁保进 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********2635 钟超柱 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2519 黄盛宝 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4334 黄日树 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0614 刘兵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6051 李卫仕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5533 磨善志 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2716 蔡敏华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1015 许以仕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2713 何新良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5752 韦龙西 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2814 陈华恩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5233 施秦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3031 黄枝强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4507**********6654 黎日金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4502**********0511 梁志强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1518 胡彩安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1511 苏巡松 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2110 李宜训 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********571X 邓芳理 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4018 尹群献 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4015 骆德刚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5518 廖武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3715 李金堂 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2832 思建成 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0636 韦保和 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5234 马涛源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3737 李善伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2713 班克海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5733 尹明仲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1518 黄大京 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4509**********6192 张志华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2414 杨绍广 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4557 欧志能 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0539 李任斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1513 梁健恩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1517 黄逢胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2035 胡俊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2279 卓越 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5717 雷鉴科 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0018 凌黎明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3530 蒙石英 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4014 韦庭开 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3530 黄荣飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********243X 潘旭继 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 梁扬 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4123**********2895 洪毛光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2654 潘文平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2210 卢诗源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0511 林锋初 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5890 雷敬永 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********1513 潘珏圭 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2010 苏兵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2736 卢耀勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5518 廖义 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********2130 李茂星 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0052 张航 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0316 吕光学 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4326**********0765 熊红利 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3076 黄鑫 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4511 雷满勤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4508**********6638 李福耀 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********131X 王永新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4271 殷贤福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5833 刘星光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2135 李光雇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5539 谭均祥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0317 蓝华胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2512 吴鹏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2830 莫敦安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4916 丁纯宗 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4318 吴雄进 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1564 扬美香 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0232 李佳福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5818 黄展慧 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1538 何宝金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4503**********1013 潘勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2559 潘生荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3517 潘敏忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0011 严富韬 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2414 樊君 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4011 何汉活 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1518 阮繁荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2739 梁焕中 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2854 潘文华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0357 罗军响 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5134 林德远 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4522**********2119 覃克锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5514 尤宾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4524**********0013 韦锟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5218 谢显灵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4523**********0957 范林桦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5515 韦若良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0017 李修景 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0014 韦兴中 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5014 蒋益军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5510 李肖勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5199 梁世辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4239 潘景兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1553 陆堂新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6137 韦有富 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2416 韦力宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2733 潘德彬 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2517 马尚光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6038 李宇川 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2034 潘文丰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4836 杨家寿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4210 韦贤文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********393X 滕培礼 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5213 梁韬 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0019 蓝文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1017 黄钦泰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********493X 黄雄生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0617 韦启畯 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5157 黄宗平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3330 卢玉权 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********151X 卓晖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4502**********1630 董健 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6032 李福杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0659 龚济立 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0630 黄启坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4305**********6157 曾伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5213 马静寿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********4516 韦奇西 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5716 王志健 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1531 蒋鹏程 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********039X 雷存锑 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6014 李时永 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1018 凌士真 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1910 谢世光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1239 赵明隆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3034 卢卫国 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6331 卢灿维 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3610 韦强芳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1532 韦星宇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3034 黄芝尚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4508**********7530 廖建科 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6339 卢昌荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5014 蒋益军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********4038 刘承钦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0070 曾明辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1847 李清香 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1910 谢世光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4533 黄家连 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0558 袁志新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0333 蒙尔坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********515X 滕明伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2834 程昭万 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0977 覃晓刚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4508**********2310 彭文碧 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4502**********1057 韦豪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1375 古银仁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5218 林杰眉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2737 韦志荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1314 杨远智 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0736 安乃宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5530 覃启升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1310 蒙佳业 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5830 何维峰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6019 李宇七 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********007X 梁立思 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2019 钟建生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********301X 陆德旺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0537 梁洪然 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********457X 蒋振杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1516 潘永克 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********6971 李奇龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3310 卢周满 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3219 潘耀才 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3911 李宗渊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2519 褚德福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0715 黄国德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0532 梁军明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0617 周文君 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2215 欧启德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3915 陆宝治 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0011 闭祖勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********583X 覃勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5516 磨良德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1239 潘建龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3111 吴顺贤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5115 谢金喜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3614 黄荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2252 欧凡高 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********543X 李星艺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4235 沈干 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3591 梁俊维 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1070 甘思敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1510 梁学升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0029 黄瑞华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5075 黄振辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1810 滕开盟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3311 王必爱 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0032 罗均 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4337 吴飞洪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1358 王兆明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1592 黄其谨 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4336 莫家喜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4559 黄庆茂 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********007X 李华生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6013 李平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1030 黄尧芳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4237 李良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1910 张祖礼 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5175 王厚记 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1511 刘鸿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0011 韦唐晨 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********575X 韦国兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1035 卢飞龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********7753 李天成 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4834 刘庆吉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0714 卢功成 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6053 黄永爽 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1214 覃继安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
3712**********3232 吴海波 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3712 屈元超 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2572 班程豪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4505**********4830 张景慧 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********271X 潘韦州 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********3573 陆胜直 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0616 吴栋锦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5210 林曲仁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********0010 黄盛南 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3112 钟家诚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5814 陈东海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0315 蒙池宗 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2715 农君达 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********003X 黄善国 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1312 罗必星 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6517 卢贵东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5513 曾保荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0016 彭湘华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4017 曾波 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********7712 陆凡达 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1010 黄国群 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1535 陆营 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0510 曾立 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0911 刘世英 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 段福生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0015 宋斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0018 滕如福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5758 王文柒 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1557 梁剑文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5519 曾冬敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3936 周青定 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5134 覃梅勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********903X 涂达军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2056 莫汉鸿 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2518 韦光培 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********0912 周家民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0639 韦劭墩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0972 谢植孟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4301**********3516 吴煊艺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0530 曾江基 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5018 杨洁明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0532 邓洪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0018 李俊明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********511X 李英杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1018 张国军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2578 廖广新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0516 孟育新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2834 黎繁华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1854 潘育宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0713 安建威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4557 李家飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2053 黄昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1038 覃荣生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1574 廖思闪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
5129**********0911 张如俊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1016 龙凤少 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5736 黄大勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3319 林超强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0015 刘伟忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4919 江辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1077 黄非余 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********131X 廖乃祥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1032 李若甘 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********1818 梁洪赋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4634 廖海明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4219 韦灿盛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0515 黄旭 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4538 卢勇能 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4515 陆庆杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3616 黄程 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********571X 姚宏葵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********553X 磨良东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0102 周杨平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4038 覃福科 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5150 韦源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3014 曾令者 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********693X 陆强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********273X 苏鹏良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2119 李可汗 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5136 韦祖元 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0735 张文武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1619 韦宏运 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6014 莫正油 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5031 黄建科 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1215 余福据 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1911 廖春光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1878 农贵富 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3517 詹乃强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1215 黄泽邦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
3522**********1517 陈凤胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3110 陈威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********0876 任文忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4509**********4614 吴智升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0910 蓝程新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6016 李可数 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5558 邹世琪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0318 江新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1311 谢伟良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0010 覃继磊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1237 陈有旺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0459 韦业勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0310 梁仕容 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0610 韦昌运 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********283X 杨滔华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3110 袁作胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0012 韦启海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5415 李梓健 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4071 马政山 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1511 林伏庆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1514 许武南 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5055 李加庆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********4010 赖冠强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********101X 吴尧新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4510 陆汉珠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0037 郭利民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3518 李竞东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4019 陆金利 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1515 梁全盈 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2052 刘洪江 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********061X 李心区 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1315 陆善文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********343X 施永斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1819 李开冬 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2818 张民初 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********271X 朱华学 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********2936 黄瑞威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1554 梁佳恒 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0535 黄永明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********001X 陆周述 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0039 高建强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0632 陈广利 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0030 安卫宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0011 黄宁东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3732 李志玲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2211 梁世征 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0330 磨初礼 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2515 蒙学前 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4538 陆林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4503**********6554 姚秀荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1016 蒋兆托 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0018 黄东猛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0017 王崇文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2038 苏志环 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5052 陶干仕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2711 卢君隆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1516 陈志强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5516 夏生杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1379 张致访 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2410 蒙祖坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3931 周可龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1534 梁桂斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1511 韦毓谦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3013 何克仲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5114 农贵伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********455X 王勇亮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0319 罗海峰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2813 潘南 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4912 李奎 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1474 黄小福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5435 何增松 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********701X 陈乃林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1379 黄杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0918 邓先力 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2271 蔡智林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0919 宋加永 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********0030 唐启彪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
1521**********0930 孔祥瑞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********4718 陈忠池 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5215 邓国庆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5215 谭文光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5719 谢礼基 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0635 磨宝裕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0010 韦锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2851 曾玉宇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2418 陈文军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
1427**********251X 刘汉录 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4072 甘仕朝 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4536 卢志威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2658 梁庆华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2017 黄锐仟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0511 柯承忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0558 陆辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0055 卢进 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********001X 陈惠广 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0557 黄建国 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2178 苏积军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5035 韦彦宸 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1053 韦辛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0419 蒙其珍 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0737 李明朝 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********181X 韦国灵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1255 余殿涛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0031 林渊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3032 韦树好 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6016 周树映 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 黄宝旬 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5039 覃治钧 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0379 石吉雄 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********6419 李祥诗 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1310 黄进海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********101X 黄文良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0710 杨受金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5716 黄永建 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1513 胡盛华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0513 梁开策 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5215 蒙茂强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1312 谢李钟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3519 潘耿廷 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0039 黄如烈 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2519 顾瑛琦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********031X 苏乃成 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1058 白志华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2032 邓世福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5717 黄国佩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5498 刘剑峰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2239 梁富 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1319 曾强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5517 马高璐 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********223X 谢世章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6098 潘俊安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********155X 王飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4812 韦才湖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********151X 甘才奇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********061X 覃其喜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1225 李醒连 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3473 吕忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
5201**********2818 徐林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********7715 陈麒吕 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3114 韦飞龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********631X 李艺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3314 梁体 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3775 屈雅波 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0775 蒙仕荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5518 李立运 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3313 罗武义 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5216 吴建军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0019 梁威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4306**********2328 常绵红 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
1324**********8818 李来群 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1554 黄春盈 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********457X 欧生石 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3514 莫松蔚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2712 杨达旭 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4551 梁武勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********203X 卢耀军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3311 卢建新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********051X 张考琚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1552 黄必鉴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0038 张庆威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0031 梁君玉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4036 刘基斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4850 袁钦杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********543X 李颜芳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0730 谭易邦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5176 卢辉树 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3657 李月东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3172 宋光仁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0730 陆东起 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2072 李春添 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 黄佐兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0310 韦昭章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1536 江成彧 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4510 黄玉生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********139X 覃均 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0311 陈长理 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4507**********3098 陈知华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1215 李果文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1372 蒙建新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1311 廖锐龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5857 顾昭宇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5114 何志丹 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4522**********2116 梁罗恩 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0510 隆瑞少 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0012 黄海龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3617 李栋福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1212 黄贤育 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1511 苏文生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1316 谢显兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********301X 陆毅 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********1453 玉杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0517 梁国旗 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3636 黄友存 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6042 何静 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5019 覃炳初 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1531 黄永谭 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1552 周金灵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4509**********367X 谭宇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0957 陆家忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
2201**********3954 胡春林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1216 谢柱谊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********481X 方远能 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3970 周代斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********135X 黄俊雄 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1615 黄晖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********7057 卢华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6092 梁华强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2714 卢宝生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0650 李锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2717 农君闪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
1328**********003X 孟卫国 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4053 李华琪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2235 覃国锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2010 谢兆高 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
3404**********3634 张洪柱 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4507**********2715 卜炳威 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0310 陆宁毅 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5490 谢大暖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2117 农宏海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1835 施大宾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1514 李贵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2737 韦元武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2732 李卫尧 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2017 覃文兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2112 黎国亲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3096 古清华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2535 庞君 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0737 张敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0636 陆地 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********6012 蓝宏柱 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3313 施均锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2132 黄敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1512 邓才欢 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3536 邓汉邦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4522**********6652 陈志勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6310 黎望 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2716 刘大兴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1533 梁建星 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4552 黄春辉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1552 罗朝官 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2034 黄华显 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4254 李焕龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3910 周子科 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1574 石春 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0579 丰锦团 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2717 卢吉誉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 黄洪刚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4528**********7276 李树作 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2136 刘汉加 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2655 潘致海 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5519 李学平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0912 赵世金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3138 朱泰宾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********4530 韦海勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6611 莫甫政 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3157 黄建华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 阮茂荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1554 农明章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2814 何增醒 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4916 李开民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2179 韦瑞金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1044 苏娇连 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0916 莫金武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3033 蓝飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********9530 吕玉文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 苏国能 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********6676 林建能 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3433 蒙其德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4412**********4010 覃光龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********201X 覃剑 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3911 甘维安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3932 杨永君 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3612 韦海勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3053 梁洁祥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4037 尹跃昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********101X 黄能 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0011 陈昌铭 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3419 黎斌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********045X 唐华升 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3510 潘华伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3912 陆以荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4374 黄显善 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1514 覃奇宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1834 甘元周 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3555 梁侨弟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0019 杨永红 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5259 朱雄杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5279 韦德武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********063X 莫志远 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2511 蒙世亮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3015 张毓文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4301**********453X 张建均 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0035 谢设 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********9015 张常护 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2536 潘磊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2031 马瑞腾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0016 韦伟明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1211 黄高正 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4014 甘毅欢 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********581X 肖江 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********011X 李亚光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2831 蔡勇华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********2733 周子业 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3930 慕杰东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2858 曾庆红 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1232 罗家林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1017 蒋昌殷 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5151 商昌耀 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4405**********2910 陈少和 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0517 苏志忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5011 覃志颖 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6014 韦剑 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0035 陆官 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1810 宁民修 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1514 黄庆来 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2711 苏启政 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6518 周强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3171 黄志富 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5210 谢耀真 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3530 潘孟良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
5227**********0573 王光涛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0012 杨兴茂 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0538 潘宇明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********361X 韦海山 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3111 磨杰中 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2712 陆碧莹 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2538 潘毓志 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1537 苏永壮 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5215 黄之强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2558 韦海龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0317 谢成晓 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5055 韦诚佳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2012 黄胜东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1035 韦祖龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4536 奚家营 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********097X 黄永锦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0914 谢植滚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0918 韦耀平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********151X 吴如峰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0038 覃文林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********587X 磨豪言 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5216 梁镇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4305**********2512 熊伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********633X 农达朝 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********0015 周景胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4015 杨恩聪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0336 何兵生 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2012 磨冠良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4116 曾克荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5019 覃文伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0518 梁志权 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5514 马跃华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2628 潘兰花 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5012 覃静 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********541X 黄华北 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5711 马喜情 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1034 林正华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********7171 莫善淋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2830 黎云解 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0617 欧鲁通 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2417 蓝江满 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2517 潘朝穆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1033 韦建国 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5717 韦景允 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0636 梁志福 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6014 韦云文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0537 李为锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4811 梁永整 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4813 黄志良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5831 凌家真 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5297 张军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0311 雷显智 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4305**********0777 毛芹 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********121X 闭大桥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********7737 邱树民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6519 韦生忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0031 韦武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2011 陆维锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4404**********2216 杨艳群 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1532 黄世进 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2024 农丽琴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0014 卢子良 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0015 韦华苏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1516 黄荣可 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0095 陈革 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1513 杜杉昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6072 张映礼 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 黄勤师 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0012 张汉清 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3039 覃启念 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********151X 翁锦锋 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1218 闭德颂 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1975 廖乃因 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1530 唐钰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1535 黄石练 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********501X 苏振金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2637 潘建新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0033 何平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********103X 赵健光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0931 郭滨荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0054 梁贵聪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1811 黄业美 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4092 麦如德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********9053 冯国勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0370 李德革 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0017 梁志坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********7513 刘春华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********6119 黄炳茂 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2710 胡学森 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0620 廖桂新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1037 刘丹 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3116 施汝文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4836 石才国 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5810 莫华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1955 廖乃俊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5210 马瑞用 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0931 黄仕宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1932 廖史真 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0610 陈立元 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********201X 卢卫龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1233 李忠全 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0653 韦政林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0518 危安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4011 覃振纲 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2718 黄增瑞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3076 农全念 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0012 黄鹏昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********585X 甘春伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********547X 张世贤 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6952 蓝进超 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1254 许家政 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1215 谭维明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5534 廖乃思 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0999 韦天觉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5230 谢大杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5154 陶国盛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5818 何张鹏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********411X 尹锐昌 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4329**********3291 李胜兵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3931 陆章临 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5550 韦明甫 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4415**********0078 黄建明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********2578 黄龙州 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5011 黄荣标 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0012 李文军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
3729**********3511 王效宾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3117 朱国桥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4692 廖受猛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5059 李玉祥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0016 吴辛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2711 莫世达 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1538 莫建武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6632 莫恒毅 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********2959 林忠 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6316 陆咸雅 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1519 雷特超 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1351 杨升臣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1813 韦敏康 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********215X 李华区 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********063X 苏善江 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0976 李永联 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3133 覃耀龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4522**********3911 江龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2711 万朝查 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5017 危福平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********001X 蓝海勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3434 莫建球 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2016 劳立伟 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5054 梁盛年 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0010 黄英 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********721X 谢展干 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********5710 韦立文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0013 蒙善民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0514 丰新源 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1518 陆建任 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0417 李景新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0952 马昌油 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 朱星 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1512 陆团 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1018 黄谦明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2018 廖瑞京 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3517 潘康英 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6075 陆华建 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2430 覃结荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0576 黄春林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0015 黄鸣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4054 蒙树大 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3015 林顺宽 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0914 谢昌动 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5253 黄竹 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6312 李承 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5554 夏东宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********515X 谢丽付 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0557 黄裕翔 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6011 韦宏明 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********553X 吴东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2511 周高元 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5011 覃清元 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4104**********3838 王东胜 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2217 梁世三 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********587X 张世强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3656 黄建平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********501X 卢家贵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4239 李春杰 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3119 唐祝春 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0412 黄健 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********073X 宋之朴 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4519 甘家美 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4522**********1218 于广文 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4522**********331X 李谭勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4526**********0111 曹家德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6039 韦量 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4816 奚耀章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3199 马儒东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0917 郭振球 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1539 黄旭 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3436 黎一伦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1513 黄启飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0931 周培贯 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5519 张惠荣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1311 张世军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********4236 黄桂存 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0914 黄金来 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4233 陆福贵 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********1231 梁邵行 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2031 韦民 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4051 曾元才 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0515 李海龙 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1512 李盛南 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0010 陈波 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2539 韦汉军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5516 谭帮健 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4515 雷定钦 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0615 陆桂迅 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2656 廖元楷 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4270 欧宗华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2410 韦毅力 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********153X 阮赛高 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1559 黄朝局 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3716 陈健新 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5517 夏生宏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2518 潘建宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2418 刘勇 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********601X 韦中三 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2716 覃克军 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2413 苏康德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1830 陆玉培 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1858 刘树安 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1339 谢宗山 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3518 梁福师 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4535 韦新章 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4554 邓盛宪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5517 廖东雄 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6339 李国华 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********511X 何年技 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1593 黄树泉 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0048 葛叶香 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3014 陈永养 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4619 覃新德 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2696 黄汉祥 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********2836 伍坚 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1814 陆学选 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2018 青寿敬 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********0010 易平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0050 覃游 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5437 李宾 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********6037 李德义 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1550 潘启卓 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3319 蓝振飞 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2514 李圣武 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1019 李照强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0613 韦宏松 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3411 卢桂宁 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0658 覃成相 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5016 韦锦钊 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********3116 唐立扬 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1013 林俏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********0695 韦宣豪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1537 苏喜庆 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1516 韦俊能 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2138 郑洪号 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********1517 潘树竣 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2277 韦强 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4401**********5810 李龙光 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********451X 王克旺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5851 李一平 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********4058 卓成密 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********603X 韦振聪 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********1517 沈厘东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********3057 黄志任 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********5513 杨奕利 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********7014 李谨发 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********0017 潘卫涛 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4521**********2175 石德金 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********5576 韦杨敏 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4525**********7239 朱艺 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4501**********2551 覃康 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
2310**********0517 于智东 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4527**********001X 卢俊柳 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——
4509**********1274 蔡春林 AB类驾驶证记分周期记9分 —— ——


0,访问PV:0